Adres :
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:4-5-11 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon :
+90 212 293 43 31
E-Posta :
iletisim@ipfsbroker.com
İletişime Geç

Finansal Sigortalar

IPFS Sigorta
Finansal Sigortalar

Taşınan Para Hırsızlık Sigortası

Taşınan Para Hırsızlık Sigortası; İşletmelerin personelleri tarafından bankalar, firmalar, müşteriler arasında şirket araçlarıyla taşınan para ve kıymetli evraklar için olası hırsızlık risklerine karşı teminat sağlar. 
Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, zor kullanmak, gasp, nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri sonucu hırsızlık, Deprem, Sel, Doğal afetler ve Yangın dolayısıyla oluşacak kargaşalıktan yaralanılarak yapılacak yağma ve tahribat zararları teminat altına alınmaktadır.

Emniyet Suistimal Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası, Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı resmi kayıtlı, adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını, çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı teminat altına alır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Küreselleşmenin arttığı günümüz dünyasında, yöneticiler birçok değişkeni değerlendirerek hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kalabilmektedirler.
Bu yoğun sürecin doğal sonucu olarak yöneticiler hatalar ve ihmaller yapabilmekte ya da Yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, değişen kanun ve mevzuatlar nedeniyle kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle çeşitli yaptırımlara maruz kalabilmektedirler.

Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Halka Arz Sigortası

Günümüzde şirketlerin büyüme stratejileri ve yeni yatırım planları çerçevesinde halka arzlar giderek artmaktadır. Halka arz, hazırlık aşamasından başlayarak yoğun çalışma süreçleri gerektirmektedir. Halka arz dokümanı olan izahname dolayısıyla, şirketin ve halka arz dokümanında yer alan tarafların sorumlulukları bulunmaktadır. Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlere, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlamaktadır. 

Kaçırılma, Fidye ve Şantaj Sigortası

Bu sigorta poliçesi türü ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.

Ticari Alacak Sigortası:

Ticari alacak sigortası, ticari borçların ödenmemesi riskine karşı şirketinizi korur. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine devam etmesini sağlamaktır.
Şirketinize ödeme yapılmaması durumunda devreye giren ticari alacak sigortası, sigortalanmış faturaların bedelini size ödeyerek borç tahsilatı ile kendileri ilgilenir. Bu sigorta ürününü kullanabilmek için şirketinizin açık hesap çalışması gerekmektedir.

Emniyeti Suistimal Sigortası:

Emniyeti suistimal sigortasında, sigorta edilen şirkete bağlı kişilerin hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, sigortalının zarar görmesine karşı teminat sağlanmaktadır. Sigortanın zaman kapsamı riskin eylemcisi olan görevlinin iş yerinde çalıştığı süre boyunca, vefatı, işten çıkarılması veya emekliye ayrılmasını takriben geçen 6 ay içinde, öğrenilmesi durumunda, limitler dahilinde poliçeniz tazmin edilmektedir.

Kefalet Bonosu veya Senedi (Surety Bond):

Uluslararası terminolojide " Surety Bond " veya "Bonding" olarak addedilen bu sigortacılık ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil özelliktedir. Kefalet Sigortası sağlayan kuruluş (Sigorta Şirketi), borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.