Adres :
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:4-5-11 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon :
+90 212 293 43 31
E-Posta :
iletisim@ipfsbroker.com
İletişime Geç

KVKK ve Gizlilik Politikası

IPFS Sigorta
KVKK ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

IPFS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Şirketimiz kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ister.
a) Veri Sorumlusu
Şirketimiz, IPFS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ltd. Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında; hasar ve tahsilat süreçlerinin yürütülmesi, aktüeryal hesaplama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer faaliyetlerin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi, sizlere özel kampanya ve fırsatlardan haberdar olmanızın sağlanması, müşteri memnuniyeti ve kalitesi standartları süreçlerimizin iyileştirilmesi, şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve hukuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde sigorta şirketleri, bankalar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, arşiv ve bulut hizmeti firmaları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde yer alan düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
d) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır. Sigorta sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVK Kanunu m.5/2(c): Sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine; yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde m.5/2(ç): Hukuki yükümlülükler hukuki sebebine; veri arşivleme süreçlerinde m.5/2(f): Meşru menfaat hukuki sebebine; uyuşmazlıklar halinde avukatlar, mahkemeler ve diğer yasal merciler ile veri paylaşılması faaliyetlerinde m.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak faaliyet yürütülmektedir.

e) Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;
♦ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
♦ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
♦ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
♦ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
♦ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
♦ KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
♦ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
♦ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
♦ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.